Associazioni

 

 

 ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO (ELENCO ASSOCIAZIONI ANNO 2015)

 

ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO (ELENCO ASSOCIAZIONI ANNO 2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                 ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO (ELENCO ASSOCIAZIONI ANNO 2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sos assòtzios de Iscanu

 

In sa parte in sardu agatas s'elencu cumpletu de totu sos assòtzios chi nche sunt in bidda

Bae a sa parte in sardu