Narami·lu in sardu ca ando mezus in iscola

Su profetu de su bilinguismu pro sos pitzinnos minores

21/02/2018 - Ufficio Del Sindaco

Teatru Nonnu Mannu
Iscanu
(Scano di Montiferro)

Sàpadu 24 de frearzu 
a sas chimbe 
(h17:00)

INTERVENET:

Antoni Nàtziu Garau

espertu de didàtica de sa limba sarda