Apertium - Unu tradutore automàticu italianu-sardu

22/09/2017 - Ufìtziu De Sa Limba Sarda

Pensande de fàghere cosa ùtile pro totus, publicamus in su blog de s'Ufìtziu (http://ufitziulimbasarda-planargiamontiferru.blogspot.it/) su cullegamentu a "Apertium", su primu tradutore automàticu pro sa limba sarda nàschidu in su 2016 pro more de s'impignu de Gianfranco Fronteddu, Hèctor Alòs i Font, Adrià Martìn-Mor e Francis Tyers.
Leghe in sa parte in sardu