Calendàriu cursu de inglesu

19/11/2014 - Ufìtziu De Sa Limba Sarda

Si dat a ischire chi su cursu de limba inglesa s'at a fàghere in sas datas e in sos oràrios chi sighint:
(leghe in sa parte in sardu)