Su depòsitu ùnicu de iscòrias radioativas - Cunvegnu de informatzione

13/05/2015 - Ufìtziu De Sa Limba Sarda

Giòbia 21 de maju a sas 9 de sero (h 21,00) in su teatru "Nonnu Mannu" s'at a fàghere unu cunvegnu de informatzione pro chie cheret connòschere mègius sa chistione relativa a su depòsitu ùnicu de iscòrias radioativas.
Leghe totu