Partit s'Atlante Toponomàsticu Sardu

'Via libera' a sa signalètica isperimentale bilingue

29/10/2009 - Ufìtziu De Sa Limba Sarda

Lege in sa setzione in sardu