Torrat a biu su Comitadu pro sa Limba Sarda

Inoghe sas propostas e sas gherras bìnchidas

29/10/2009 - Ufìtziu De Sa Limba Sarda

Lege in sa setzione in sardu