Responsàbiles de Servìtziu

Responsàbiles de Servìtziu

Area Amministrativa
Responsàbile de su servìtziu: Sìndigu Dot. Antonio Flore

Area Contàbile
Responsàbile de su servìtziu: Dott.ssa Pischedda Angela

Area Tècnica
Responsàbile de su servìtziu: Geom. Aldo Coratza