Teatru "Nonnu Mannu"

Teatru "Nonnu Mannu"


Edifìtziu ristruturadu dae pagu, chi òspitat fintzas a 150 persones e est sede de paritzas atividades culturales. At ospitadu ultimamente s’inauguratzione de su Cineclub Popcorn (abbàida su situ web).