Indiritzos ùtiles

Indirìtzos ùtiles 

Comune de Iscanu
Pratza Montrigu de Reos
Tel. 0785 32000 - Fax: 0785 32666
www.comune.scanodimontiferro.or.it

Pro Loco Iscanu
Carrera Mons. Còntini, 38
Tel. 346.9401834
www.prolocoscano.it


Ufìtziu Postale
Carrera Mons. Còntini - Localidade Sàlighes
Tel. 0785 32001
 
Banca (Banco di Sardegna)
Carrera de su Monte Granàticu
Tel. 0785 32068


Parròchia (Santu Pedru Apòstulu)
Carrera Mons.Còntini, 5
Tel. 0785 32041
web.tiscali.it/sanpietroscano


Comunidade Allògiu
Tel. 0785 32665


Ambulatòriu (Dot. Dionette)
Pratza SS. Erriu e Silbanu, 8
Tel. 0785 32272


Apotecaria Fadda Dr. Anna Maria
Carrera Mons. Còntini, 4/a
Tel. 0785 32177


Volontariadu "La Sorgente" (118)
Tel. 0785 32750


Guardia Mèdica
Tel. 0785 207012


Azienda U.s.l. N.5 Ufìtziu Veterinàriu
Carrera Kennedy, 5

tel. 0785 32771

 
Carabineris
Pratza SS. Erriu e Silbanu - Localidade Montrigu de Reos
Tel. 0785 32032


Vìgiles
c/o Comune de Iscanu, Pratza Montrigu de Reos
tel. 0785 329175