Ufìtziu Limba Sarda

Ufìtziu de sa Limba SardaS’Isportellu Linguìsticu Territoriale (connotu comente Ufìtziu de sa Limba Sarda) est istadu abertu in Iscanu su 27 de nadale de su 2006 cun sos finantziamentos de sa lege 482/99 pro s’annualidade 2004.

Iscopu suo est sa promotzione de s’impreu orale e iscritu de sa limba sarda siat intro de s’amministratzione siat in sos raportos cun sa gente, cunforme a sa lege natzionale 482/99 (“Normas in matèria de tutela de sas minorias linguìsticas istòricas”).

S’isportellu si ocupat de tradutzione, elaboratzione e difusione de materiales chi diant visibilidade a sa limba sarda in s’Ente e in sa comunicatzione esterna e est unu puntu de riferimentu pro sa consulèntzia linguìstica.

 

Oràrios:
Giòbia e chenàbura dae sas 9,30 a sas 14,00

 

Publicatziones in argumentu de limba sarda patrotzinadas dae su Comune de Iscanu:

Un condannato a morte che gode di ottima salute – Lo stato della lingua sarda nella comunità di Scano Montiferro
(de Antiogu Cappai-Cadeddu)

Su libru esponet un’istùdiu sotziu-linguìsticu, cumpretadu dae una incuadradura istòricu-crìtica, chi evidèntziat una beridade cuntradditòria: mancari sa limba sarda siat presente belle in totu sos àmbitos de sa comunicatzione de ogni die, non benit però imparada a sos pitzinnos.

 

 

A b'enis, ajò? Mini-decalogo bilingue per tornare all’uso del sardo in tutti i contesti della vita sociale
(a cura de Gianfranca Piras e Maria Giovanna Serchisu)

Passu in fatu de su Condannato a morte est custu libreddu cun su cale, in deghe règulas fàtziles e pràticas, benit presentadu carchi critèriu de base pro torrare a faeddare su sardu e a l'imparare a sos pitzinnos, dende·li visibilidade in totu sos àmbitos de sa vida de ogni die.


 

Sa Missa – Traduzione della S. Messa in lingua sarda scanese
 

Innovativu, bidas sas dificultades de sa matèria tratada, est custu libreddu in ue benit presentada sa tradutzione in limba iscanesa de sa S. Missa e de sas oratziones printzipales de su ritu catòlicu.