Cosas de ischire

Inoghe agatas testos e curiosidades subra de Iscanu e de sos Iscanesos

 

Elencu cumpletu de sos Iscanesos mortos in gherra  

Iscàrriga

 

Una chirca de s'"Ufficio Studi G. M. Angioy"

(sos Iscanesos sunt mentuados dae pag. 77)

Iscàrriga sa chirca

 

Su contu de comente don Giommaria Ledda, iscanesu, at fatu nàschere s'àrdia de santu Antine in Sedilo (in Focus Sardegna)

Bae a su situ

 

Un'àteru artìculu chi narat su contu de s'orìgine de s'àrdia sedulesa

Lege

 

Descritzione de sa bidda de Iscanu in su "Ditzionàriu Istòricu Sardu  Angius-Casalis" (1833-1856) - Sa bidda est mentovada comente "Escano" e s'agatat in sas pagg. 425-429

Lege

 

Artìculu subra de Iscanu essidu in su "Messaggero Sardo"

Lege