Assòtzios presentes in Iscanu

 1. Cunfraria de su Rosàriu
 1. Cunfraria de santu Nigola
 1. Cunfraria de sas Animas
 1. Azione Cattolica
 1. Tertziàrias Frantziscanas
 1. Cammino Neocatecumenale
 1. Caritas
 1. Assòtziu B. V. Reina de Totu sos Santos (ass. femminile)
 1. Assòtziu B. V. Reina de Totu sos Santos (ass. maschile – mista)
 1. Sòtziu de santu Frantziscu
 1. Sòtziu de santu Zuseppe artigianu
 1. Sòtziu de santu Zuseppe (Società di Mutuo Soccorso)
 1. Sòtziu de sant’Antoni (de Pàdua)
 1. Sòtziu de sant’Antoni de su fogu
 1. Sòtziu de santu Pedru
 1. Sòtziu de santu Sebustianu
 1. Sòtziu de santu Zuanne Battista
 1. Sòtziu de don Bosco
 1. Sòtziu de santu Marcu
 1. Sòtziu de santu Sidore
 1. Sòtziu de santu Antine
 1. Sòtziu de santa Rita
 1. Coro parrocchiale
 1. Coro polifònicu
 1. Apostolato della Preghiera
 1. Grupu Litùrgicu
 1. Pro Loco
 1. Assòtziu de volontariadu La Sorgente
 1. Elighelande Teatro
 1. Polisportiva Montiferru
 1. Associazione tennistica
 1. Gruppo Folk Montiferru
 1. Su Cuncordu Iscanesu
 1. Sas Bator Colonnas
 1. Assòtziu Parìglias Iscanesas
 1. Assòtziu isportivu Forma e Benessere
 1. Assòtziu isportivu Hercules
 1. Alkenoè
 1. Cooperativa Ariete
 1. Cooperativa Tia Chicca ‘e Monte
 1. Barratzellos
 1. Cumpagnia de catza "Su Coro de Gesùs"
 1. Cumpagnia de catza "Alba Cana"
 1. Cumpagnia de catza "Serradìgliu"
 1. Cumpagnia de catza "Carrafeghe"

       1  Cumpagnia de catza "Don Bosco"

 1. Grupu Poetas Iscanesos
 1. Sa Ratatùglia

       1.  Su Labiolu

 1. Grupu Murra