Cursu de inglesu pro printzipiantes

S'Ufìtziu Limba Sarda est aparitzende unu cursu de inglesu pro printzipiantes, de fàghere in Bosa dae su 27/02/2019 a su 27/03/2019.

Su cursu at a èssere veiculadu in sardu e bi podent partetzipare dae totu sos Comunes chi ant aderidu a su progetu ex Lege 482/1999 (annualidades 2014-2015-2016).

Chie est interessadu podet dare s'adesione in s'Ufìtziu Segreteria de su Comune de Bosa intro de chenàbura 15/02/2019 compilende su mòdulu de iscritzione allegadu.