Etimologia de su nòmene

 
ETIMOLOGIA DE SU NòMENE "ISCANU"
 
In su situ de "celtiberia.net" b'at una proposta de etimologia pro su nòmene "ISCANU" interessante meda.
Paret chi su nòmene si diat pòdere cullegare a sa raighina *sk  (chi cheret nàrrere "abba"), chi s'agatat in àteros logos inue b'at abba meda.
Pro lègere s'ispiegatzione cumpleta bae a su situ