Laboratòriu de animatzione a sa letura

S'Ufìtziu Limba Sarda est aprontende unu laboratòriu pro imparare a fàghere animatzione a sa letura a pitzinnos minores.

Su cursu (finantziadu cun su dinari de sa Lege 482/1999, annualidades 2014-2015-2016) cheret dare un'agiudu cuncretu a totu sos mastros, bibliotecàrios e operadores linguìsticos chi traballant cun pitzinnos minores, finas in classes unu pagu dificultosas.

S'at a fàghere sàbadu 6 de abrile 2019 in Iscanu (Tzentru Giòvanos - Localidade Sàlighes) e at a durare tota die (h 9,30-18,30). 

Chie est interessadu a partetzipare podet dare s'adesione compilende su mòdulu allegadu e imbiende·lu a s'indiritzu e-mail uls.planargiamontiferru@gmail.com intro de giòbia 28 de martzu.

Sos iscritos devet batire unu libru in sardu pro pitzinnos a manera de l'impreare in sas simulatziones.

Pro partetzipare non si pagat (francu chi si chèrgiat abarrare a gustare).