Apertium - Unu tradutore automàticu italianu-sardu

22/09/2017 - Ufìtziu De Sa Limba Sarda

Pensande de fàghere cosa ùtile pro totus, publicamus in su blog de s'Ufìtziu (http://ufitziulimbasarda-planargiamontiferru.blogspot.it/) su cullegamentu a "Apertium", su primu tradutore automàticu pro sa limba sarda nàschidu in su 2016 pro more de s'impignu de Gianfranco Fronteddu, Hèctor Alòs i Font, Adrià Martìn-Mor e Francis Tyers.
Sa prataforma "Apertium" l'at creada s'universidade de Alancant in su 2004 e cuntenet una barantina de limbas. Sa versione in sardu naschet dae sa collaboratzione intre Tradumàtica (grupu de chirca de s'Universidade Autònoma de Bartzellona) e Prompsit (azienda valentziana), cun su finantziamentu de Google. Cuntenet 25.000 paràulas, cun una pertzentuale de faddina de su 10%.
Pro nd'ischire de prus bos podides cullegare a sa pàgina Wikipedia o a su comunicadu de imprenta o iscarrigare s'artìculu publicadu dae s'Unione Sarda su 15 de austu 2017.
Pro bos cullegare a su tradutore podides incarcare inoghe o in su cullegamentu chi amus postu in su blog a manu dereta, in suta de su curretore automàticu Cros.