Bilinguismu Creschet

Formatzione pro sos genitores de pitzinnos minores

26/08/2013 - Ufìtziu De Sa Limba Sarda

Su 4 e su 5 de cabudanni sos Comunes de Iscanu e de Bosa ant a tènnere su praghere de ospitare a unu de sos espertos prus mannos in contu de bilinguismu infantile: sa dut.ssa Antonella Sorace, ordinària de Linguìstica Acuisitzionale in s'Universidade de Edimburgo.
Sa professoressa Sorace, connota in totu su mundu ca at fundadu su servìtziu de informatzione "Bilingualism Matters", pagu tempus a como at faeddadu de bilinguismu finas in "Superquark", ispieghende su profetu linguìsticu e cognitivu chi tenent sos pitzinnos pesados  in duas limbas .
Su progetu, intituladu "Bilinguismu Creschet", est finantziadu dae sa Regione e coordinadu dae s'Assòtziu Culturale Sa Bèrtula Antiga cun s'agiudu de sa Sotziedade Cooperativa L'Altra Cultura.
Oràrios de sos cunvegnos:
Bosa: 04/09/2013 h 18,30 in sa sala cunvegnos de sa biblioteca tzìvica (cunventu betzu de su Càrmine)
Iscanu: 05/09/2013 h 16, 30 in su teatru "Nonnu Mannu".
Chie totu est interessadu a s'argumentu est invitadu a partetzipare, màssimu sos genitores de pitzinnos minores, sos mastros e sos pediatras.
Iscàrriga sa locandina
Abbàida su vìdeo de "Superquark" (chircare sa parte a 1 ora, 6 minutos e 35 segundos)
Leghe ite est "Bilinguismu Creschet".