"Cantade bois chi ballamus nois"

Cuncursu de poesia de s'assòtziu Terra Mea

09/10/2017 - Ufìtziu De Sa Limba Sarda

S'Assòtziu culturale "Terra Mea", pro festare sos 20 annos de atividade, organizat cun s'agiudu de s'ERSU unu cuncursu de poesia in limba sarda intituladu "Cantade bois chi ballamus nois".
Su tìtulu de su cuncursu e su tema seberadu (su ballu sardu) ammentant sas duas "ànimas" de s'assòtziu, formadu dae unu coro polifònicu e dae unu grupu de ballu sardu.
Nàschidu in su 1997 pro more de unu grupu de universitàrios bènnidos dae totu sa Sardigna, s'assòtziu Terra Mea sighit a èssere unu grupu chi òspitat giòvanos de onni bidda de Sardigna, cun unu nùmeru mannu de sòtzios chi andant e benint sighende sos impignos de istùdiu e de traballu.
Chie est interessadu a partetzipare devet mandare su cumponimentu intro de su 6 de santandria (06/11/2017) cun posta ordinària o cun posta eletrònica.
Su bandu de cuncursu si podet iscarrigare dae inoghe.
Pro connòschere mègius s'assòtziu bos podides cullegare a su situ www.associazioneterramea.it/ o a sa pàgina Facebook de su grupu.