Casteddu - Limba sarda in sos cuncursos pùblicos

05/07/2013 - Ufìtziu De Sa Limba Sarda

Su 29 de custu mese in su Comune de Casteddu sos Consigeris Lobina, Andreozzi, Secchi, Dore e Murgia aiant propostu chi sa connoschèntzia de sa limba sarda esseret elementu de valutatzione in cuncursos e seletziones de su Comune de Casteddu.
Sa proposta, passada in Consìgiu, at tentu s'opositzione de su PD e de SEL chi faeddant de "possibile discriminazione" de chie no est bonu a faeddare in sardu.
Leghe s'artìculu iscritu dae prof. Francesco Casula.