Cuguddeddu Ruju

13/07/2020 - Ufìtziu De Sa Limba Sarda

Lèghere e iscurtare contos est importante pro sos pitzinnos ca los agiuat a imparare e a cumprèndere cosas meda chi serbint a isvilupare sas cumpetèntzias chi los agiuant a diventare mannos.  Amus pensadu de propònnere su contu de Cuguddeddu Ruju, chi est unu clàssicu chi agradat a totu sos pitzinnos, allegradu cun figuras coloradas pensende a sos prus piticos chi ancora no ischint lèghere. Bona letura e bonu ispàssiu a minores e mannos.

Su contu in Pdf lu podides iscarrigare dae su link chi agatades a manu destra de custa pàgina.

(M.G.S.)