Cunvegnu in Aristanis su 10/12/2016

06/12/2016 - Ufìtziu De Sa Limba Sarda

S'Assessoradu regionale a s'Istrutzione Pùblica organizat in Aristanis una die de istùdios pro faeddare de limba sarda.
S'atòbiu, intituladu "Polìticas linguìsticas e Comunidades locales" s'at a fàghere sàbadu 10/12/2016 in sa sala de su Cussìgiu de su Comune de Aristanis.
A mangianu s'at a faeddare de sas fainas linguìsticas in Sardigna e de s'esperièntzia de àteras minorias, e a sero b'at a àere unu laboratòriu de didàtica curadu dae Sabrina Rasom (responsàbile de sos Servìtzios linguìsticos e culturales de sa minoria ladina).
Est previstu unu bufet pro totu sos partetzipantes, chi a sa fine de su cunvegnu ant a retzire un'atestadu de partetzipatzione.
Iscàrriga sa locandina cun totu sas informatziones