Esàmene de maturidade iscientìfica in limba sarda

30/06/2015 - Ufìtziu De Sa Limba Sarda

A l'ischides chi custos giovaneddos in contu de limba tenent sas ideas prus craras chi non nois?

A pustis de su pitzinnu de Casteddu chi aiat dadu in sardu s'esàmene de 3° mèdia, a pustis de sa pitzinna de Talana chi cheriat faeddare in sardu in s'esàmene de maturidade in Tortuelie e non bi l'ant permìtidu, sàbadu in Bosa un'àtera pitzinna at detzisu de faeddare in sardu in s'esàmene de maturidade.

Si narat Lia Obinu, est iscanesa e at dadu s'esàmene in su litzeu iscientìficu G.A. Pischedda de Bosa. Pro ite l'at fatu? "Pro mustrare chi in sardu si podet faeddare de cale si siat argumentu, e chi custa limba tenet sa matessi dignidade de s'italianu e de s'inglesu, e duncas si podet inserire in cuntestos regionales, natzionales e internatzionales sena problema perunu. Pro custu motivu est importante de l'impreare finas in sas iscolas, ca est una richesa in prus" at naradu Lia in sa presentada de su traballu suo. Argumentu de de s'esàmene sunt sos Gigantes de Mont'e Prama, e Lia nd'at fatu una bella presentada narende chi "Sos gigantes sunt torrados a nàschere dae sa terra, a nos ammentare chi nois puru tenimus un'istòria nostra".

A cumpletare su traballu, Lia at presentadu una bella brochure cartonada iscrita in tres limbas (sardu, italianu e inglesu) chi podides iscarrigare dae inoghe.