"Fogu fogu peri su logu" - Su contu de santu Antoni de su fogu

17/01/2022 - Ufìtziu De Sa Limba Sarda

Oe, 17 de ghennàrgiu, si festat a santu Antoni abate, chi connoschimus comente "santu Antoni de su fogu" e chi festamus cun fogulones in totu sa Sardigna e in logos meda de Continente.

Chie fiat custu santu istimadu meda dae sa gente? Fiat un'eremitanu bìvidu in Egitu 300 annos a pustis de Cristos e mortu su 17 de ghennàrgiu de su 356. Est contadu comente unu de sos primos padres eremitanos cristianos e s'ammentu de sa vida e de sos meràculos suos est abarradu in sos sèculos.


Mancari bìvidu comente eremitanu dae sos binti annos, sa fama sua est imbàtida a totu su mundu pro more de unu discìpulu (santu Atanàsiu), chi at tramandadu sas paràulas e sas lìteras suas. A custas si aunint sas legendas, chi lu cherent in cuntierra fitiana cun su dimòniu pro agiuare a sos òmines e pro difèndere dae s'inferru sas ànimas issoro.


Su contu de su fogu furadu dae s'inferru pro lu dare a sos òmines est bellu a lu contare a sos pitzinnos e amus pensadu de nde pònnere a disponimentu una versione in sardu cun ischedas de colorare, pro chi chie cheret si lu potzat iscarrigare.

(GF.P.)