In "Dialogo" faeddant de nois

21/02/2015 - Ufìtziu De Sa Limba Sarda

In s'ùrtimu nùmeru de "Dialogo" (giornale de sa Diòtzesi de Alghero-Bosa) at essidu unu bellu artìculu chi faeddat de s'atividade de s'Ufìtziu Limba Sarda de Iscanu.
S'artìculu, iscritu dae Mariangela Brisi, mentovat in manera particulare su cursu de inglesu fatu custu atòngiu dae su dotzente Austinu Sanna, ca custa initziativa at ispantadu sa gente pro sa novidade de sa veicolarizatzione in sardu. Chie lu cheret lèghere lu podet iscarrigare dae custu link.
In custu blog amus tratadu de su cursu de inglesu in duos artìculos chi podides lèghere inoghe e inoghe pro nd'ischire de prus e pro iscarrigare su materiale didàticu e sos esertzìtzios.
Pro intrare in su situ de "Dialogo" bos podides cullegare a su link http://www.dialogoweb.it/.