"Intzerta ite cheret nàrrere"

28/07/2012 - Ufìtziu De Sa Limba Sarda

In su blog de s'isportellu linguìsticu bos podides ispidientare cun unu giogu nou.
Dae ista chida sos apassionados de limba podent partetzipare a su giogu "Intzerta ite cheret nàrrere", chi funtzionat gosi: s'Ufìtziu Limba Sarda publicat carchi ditzu o paràula pagu connota, e chie cheret podet dare s'interpretatzione sua.
Su giogu est abertu a totus, s'ùnicu vìnculu est de iscrìere in sardu.
Su ditzu de ista chida est CHIE NON PAGAT IN LINNA PAGAT IN PEDRA.
Ite cheret nàrrere?
Cheret nàrrere chi su male fatu cun intentzione si pagat semper, e cando paret chi calicunu no l'at pagadu est ca l'at a pagare a dòpiu prus a in antis.