Materiale didàticu pro s'iscola materna e elementare

08/02/2013 - Ufìtziu De Sa Limba Sarda

Est disponìbile in lìnia su materiale didàticu preparadu dae s'Ufìtziu Limba Sarda e finantziadu dae s'Unione de sos Comunes.
Custu materiale, pensadu pro pitzinnos minores (materna e iscola elementare), cheret èssere un'agiudu pro sos mastros e pro totu cussos babbos e mamas chi cherent imparare su sardu a sos fìgios.
Chie cheret lu podet iscarrigare dae inoghe:
Libreddu "Ajò... a iscola"
Alfabetiere
Ischedas "Frùtora e ortalìtzia" de su beranu, istiu, atunzu, ilgerru.