Mùsica e paràulas: sos cursos noos de s'ULS de Pianalza e Montiferru otzidentale

26/03/2021 - Ufìtziu De Sa Limba Sarda

S'Ufìtziu Limba Sarda est aprontende sos cursos de formatzione cullegados a su progetu "Poetende, cantende e... chistionende" (lege 482/1999, annualidade 2020), chi s'ant a fàghere in Bosa e in Iscanu.

Ocannu at a èssere sa mùsica chi at a fàghere de ghia a chie totu cheret imparare a faeddare e a iscrìere in sardu: cun s'agiudu de dotzentes espertos amus a connòschere mègius paràulas, testos e mùsicas de su panorama musicale sardu.

Sos cursos sunt 2 de 30 oras ognunu, destinados a sos dipendentes comunales e abertos a chie totu est interessadu a s'argumentu. Pro partetzipare non si pagat nudda.

Chie est interessadu devet cumpilare su mòdulu de adesione e l'imbiare a s'indiritzu e-mail uls.planargiamontiferru@gmail.com intro de domìniga 11 de abrile 2021.

Pro ativare ogni cursu bi cherent nessi 10 adesiones e una tertza parte devet èssere formada dae dipendentes comunales.

Si sas adesiones non sunt bastantes pro ativare unu cursu, chie s'est iscritu (si nde tenet praghere) podet leare parte a s'àteru.

Su mòdulu de adesione si podet iscarrigare dae sos link a manu destra de custu artìculu.

(GF.P)