"Panes e Funtanas" 2014

18/08/2014 - Ufìtziu De Sa Limba Sarda

Domìniga 24 de austu in Iscanu (loc. Sant'Antiogu "de sa benas") s'at a fàghere sa de IV editziones de "Panes e Funtanas", sagra de màndigos iscanesos fatos cun su pane organizada dae sa Pro Loco e patrotzinada dae su Comune.

Ite si màndigat ocannu? Su menu est custu:

"Pane incasau" (pane ladu cun bagna de tramata);

"Pane frissu in peta imbinada" (chivàrgiu cotu in sa petza posta a modde in su binu);

"Pane dorau" (pane de tzichi passadu in oos e frissu);

"Pabassinos antigos" (durche cun nughe e pabassa);

Binu o abba (o àtera bìbita).

Sa sagra comintzat a ora de mesudie (h  12 circa), non b'at bisòngiu de prenotare e su menu cumpletu costat 10 èuros.

A su sero, chie cheret podet partetzipare a sa novena de sant'Antiogu (sa festa ocannu s'at a fàghere sa prima die de cabudanni).

Pro cale si siat crarimentu si podet telefonare a su nùmeru 346-9401834 o abbaidare in su situ www.prolocoscano.it.

Iscàrriga sa locandina

Pro ischire comente imbàtere a Sant'Antiogu leghe s'artìculu de "LaPlanargia.net"