Partit su situ nou de su Comune de Iscanu

03/02/2007 - Ufficio Del Sindaco

Cun su contributu de sa lege 482\99 ("Progetu isportellu bilingue"), s'Amministratzione Comunale s'at a fornire intro de su primu semestre de ocannu de unu situ bilingue (duncas realizadu in limba italiana e in limba sarda). Sos utentes ant a pòdere visitare su situ web in allestimentu, chi at a èssere agiornadu dae tempus in tempus.