Premiatzione cuncursu "Antoni Piludu" - XX editzione

18/10/2013 - Ufìtziu De Sa Limba Sarda

Sàbadu 26 de santuaine 2013 a sas 5 e mesa de sero (h 17,30) in su teatru "Nonnu Mannu" de Iscanu s'at a fàghere sa premiatzione de su cuncursu de poesia sarda "Antoni Piludu".

Su cuncursu, nàschidu in su 1984, ocannu est imbàtidu a sa de XX editziones e at bidu in sos annos sa partetzipatzione de poetas connotos chi benint dae totu sa Sardigna.

S'organizatzione est patrotzinada dae su Comune de Iscanu e coordinada dae s'Ufìtziu Limba Sarda.

Sa Giuria est cumposta dae poetas iscanesos chi ant fatu custu servìtziu sena retzire cumpensu perunu.

Si torrat gràtzias a sa Consulta Limba Sarda pro sos consìgios e a totu sos giòvanos impignados pro sa bona resurtada de custa atividade.

Iscàrriga sa locandina