Su primu coju in sardu

16/07/2014 - Ufìtziu De Sa Limba Sarda

Dae su mese de làmpadas de su 2014 sos Iscanesos chi nde tenent praghere si podent cojuare cun ritu bilìngue. L'at istabilidu sa delìbera aprovada su 10 de làmpadas, chi permitit a chie lu pedit de si cojuare cun fòrmula dòpia (sardu/italianu).

Sos primos chi nd'ant aprofitadu sunt Antoni Dettori e Antonella Murtas, chi si sunt cojuados su 21 de làmpadas in presèntzia de su Vitze-Sìndigu Antoni Flore.

Ambos duos giòvanos, ambos duos amantiosos de sa bidda e de sas traditziones issoro, Antoni e Antonella, informados dae s'Ufìtziu Limba Sarda de custa possibilidade, ant aderidu cun cuntentesa manna.

Pro ite l'ant fatu? "Nos est pàrsidu naturale" narat Antoni cando bi lu preguntamus "ca cussu fiat unu de sos momentos prus importantes de sa vida nostra, unu momentu in ue essiant a campu sos sentidos, sos valores prus mannos. Nois cussu momentu lu cherìamus vìvere in sa limba de su coro, de sas raighinas nostras".

"Deo" narat Antonella, chi est a canta a tènnere su primu fìgiu "nch'apo vìvidu in Continente pro 12 annos, e in cussos annos apo cumpresu cantu istimaia onni cosa de sa terra mia, incomintzende dae sa limba (apo comintzadu a la faeddare pròpiu inie). Duncas m'est pàrsidu naturale a fàghere unu passu che custu. E sas fòrmulas rituales, naradas in sardu, mi pariant prus mias".

Augurende ogni bene a custos isposos, nois comente Ufìtziu Limba Sarda isperamus chi de custos cojos in sardu dae como in dae in antis si nde fatzat meda.

Abbàida su vìdeu de su ritu in sardu

Iscàrriga sa pergamena bilìngue

Iscàrriga sa delìbera