"Sussidiàriu" in sardu pro sa 3° elementare

29/09/2021 - Ufìtziu De Sa Limba Sarda

Traballende tantos annos cun sas iscolas, amus bidu bortas meda chi faltant sos libros didàticos in sardu. In custos annos nd'amus publicadu paritzos "interativos" pro chi sos pitzinnos esserent  iscritu, contadu e coloradu in sardu, ma no aìamus  fatu mai unu testu de letura "beru".

Custu chi publicamus oe est su chi unu tempus si naraiat "sussidiàriu": una seletzione de leturas pro sa 3° elementare, adata a su percursu iscolàsticu de pitzinnos chi sunt imparende a lèghere. Est sa bortadura de unos cantos contos leados dae su libru "Letture per la classe 3°" (Milano, Casa Editrice Testi Elementari, 1972) a cura de Aldo Visalberghi chi est istadu unu pedagogista connotu, professore de pedagogia in s'universidade de Roma.

Sa bortadura in sardu l'at fata Gianfranca Piras, operadora de s'Ufìtziu Limba Sarda de Pianalza e Montiferru otzidentale.