Totu in sardu, ca est prus bellu

Sas novas de sos Comunes de s'Unione in su blog de s'Ufìtziu Limba Sarda

26/07/2012 - Ufìtziu De Sa Limba Sarda

Cheres novas in sardu? T'agradat sa limba tua, la cheres connòschere mezus?
 
In su blog de s’Ufìtziu Limba Sarda b’agatas totu custu e carchi cosa in prus.
B'at novas, curiosidades, informatziones, materiale pro sos pitzinnos, vocabulàrios, vìdeo-giogos pro sos giòvanos.
Cullega•ti a http://ufitziulimbasarda-planargiamontiferru.blogspot.it/ e beni a nos lègere.
T’isetamus, ca in sardu est prus bellu!!!