Unu reality-show cun isfida in sardu

04/10/2013 - Ufìtziu De Sa Limba Sarda

Su reality-show "Sweet Sardinia" (mandadu in onda dae LA5) at postu 8 còpias italianas a istudiare su sardu pro pòdere bìnchere s'isfida.

Una de sas provas chi ant dèvidu afrontare sas còpias est istada pròpiu de fàghere s'ispesa in su mercadu de Casteddu faeddende in sardu ebbia. Pro lu pòdere fàghere ant istudiadu cun una professoressa esperta, Daniela Soru, chi lis at imparadu sas frases printzipales pro si fàghere a cumprèndere.

Chie cheret bìdere custa puntada podet incarcare inoghe.

Pro iscarrigare sa dispensa preparada dae sa professoressa Soru si podet incarcare inoghe.

Su reality si podet bìdere ogni die a sas 2 (h 14,00) e a sas 6 (h 18,00) in LA5, e sa giòbia a sas 9 (h 21,00).