Vademecum in sardu pro chie portat su pacemaker

Un'idea rivolutzionària de s'ispidale de Santu Èngiu

09/10/2020 - Ufìtziu De Sa Limba Sarda

Publicamus unu traballu chi amus fatu pro s'ispidale "Nostra Signora de Bonària" de Santu Èngiu (repartu de Cardiologia).

Est unu vademecum chi ispiegat in manera fàtzile totu su chi devent ischire sos chi ant tentu impiantadu unu pacemaker: atividades chi si podent fàghere, terapias e tratamentos mèdicos cunsentidos e àteras informatziones ùtiles.

S'idea rivolutzionària de su diretore de su repartu de Cardiologia, dot. Gianfranco Delogu, est chi, bidu chi su prus de sos malàidos sunt gente manna abituada a faeddare in sardu, a lis dare sas informatziones in limba issoro est a fàghere unu servìtziu in prus chi acùrtziat sa meighina a sos malàidos e la faghet prus "umana".

Isperamus chi custa idea, chi est bella a beru, la pòngiant in èssere finas àteros ispidales e àteras istruturas sanitàrias.

Chie cheret iscarrigare su Vademecum podet incarcare in su link a manu destra de custa pàgina.

(GF.P.)