Progetu "Promemoria Auschwitz 2019"

Seletzione de 2 giòvanos

S'Unione de sos Comunes de Monteferru e Altu Campidanu, paris cun ARCI Sardigna, bandit su progetu "Promemòria Auschwitz 2019", chi previdet ses dies de formatzione e unu biàgiu de sete dies a Cracòvia in ue s'ant a bisitare su Museu-Fàbrica de Oscar Schindler, su "ghetto" ebreu de Cracòvia e sos campos de cuntzentramentu de Auschwitz-Birkenau.

Podent partetzipare duos giòvanos dae sos 18 e 25 annos  pro onniunu de sos Comunes de s'Unione, chi sunt Baulau, Bonàrcadu, Cùglieri, Milis, Nurachi, Santu Lussurzu, Iscanu, Sèneghe, Sinnarìolo, Tramatza e Tzeddiani.

Si partit su 31 de ghennàrgiu 2019 e b'at una cuota de cum-partetzipatzione de 75 èuros peròmine.

Sa domanda pro partetzipare cheret mandada intro de su 12 de nadale a custu indiritzu: https://goo.gl/g2M7nz.

Su progetu e su bandu si podent visionare colleghende·si a s'indiritzu https://goo.gl/eY3AZG.