Ufìtziu Limba Sarda torra operativu

S'Ufìtziu Limba Sarda est torra operativu.

In custas chidas, pro neghe de s'emergèntzia COVID-19, semus traballende dae domo pro sighire sos inditos chi at dadu su Guvernu cun su DPCM de s'11 de martzu 2020.

Semus a disponimentu pro cale si siat bisòngiu de tradutziones, interpretariadu, consulèntzias grammaticales e ortogràficas, consulèntzias didàticas, inditos bibliogràficos e sitogràficos etc.

Nos podides iscrìere a s'indiritzu uls.planargiamontiferru@gmail.com o telefonare a su nùmeru 349.6025986.

Su traballu nostru l'agatades in Rete culleghende.bos a sos blog https://insarduestprusbellu2.blogspot.com/ e https://ajoaiscola.blogspot.com/.

(GF.P.)