Comunicados

Cursu de alfabetizatzione in sardu - Annu 2018

06/11/2017
S'Ufìtziu Limba Sarda est ativende in Bosa sas atividades de formatzione pro su 2018. Bi podent partetzipare dipendentes comunales, amministradores e uditores esternos dae totu sos...

"Cantade bois chi ballamus nois"

Cuncursu de poesia de s'assòtziu Terra Mea
09/10/2017
S'Assòtziu culturale "Terra Mea", pro festare sos 20 annos de atividade, organizat cun s'agiudu de s'ERSU unu cuncursu de poesia in limba sarda intituladu "Cantade bois...

Apertium - Unu tradutore automàticu italianu-sardu

22/09/2017
Pensande de fàghere cosa ùtile pro totus, publicamus in su blog de s'Ufìtziu (http://ufitziulimbasarda-planargiamontiferru.blogspot.it/) su cullegamentu a "Apertium", su primu...

Cartolàriu pro sos pitzinnos minores

20/09/2017
"Coloro e iscrio - Su primu cartolàriu meu de limba sarda" est unu libru publicadu ocannu passadu dae s'Unione de Comunes de Barigadu pro lu dare a totu sos pitzinnos de iscola...

Premiatzione cuncursu "Antoni Piludu" - XXI editzione

04/08/2017
Domìniga 6 de austu 2017 a sas 7 de sero (h 19,00) in su teatru “Nonnu Mannu” de Iscanu s’at a fàghere sa premiatzione de su cuncursu de poesia sarda "Antoni Piludu",...

Cuncursu "Antoni Piludu" annu 2017

27/04/2017
S’Amministratzione comunale de Iscanu paris cun sa Pro Loco bandint su cuncursu de poesia sarda “Antoni Piludu” pro s'annu 2017. Custu cuncursu, nàschidu in su 1984 e...

"Ajò a iscola" 1 e 2 in versione de iscarrigare

13/03/2017
Chenàbura 10 de martzu 2017 in su teatru "Nonnu Mannu" de Iscanu s'est fata sa presentatzione de su libreddu "Ajò a iscola 2", fatu dae s'Ufìtziu Limba Sarda e...

Alfabetiere de sos animales, ischedas "Frùtora e istajones", libreddu "Ajò a iscola"

06/02/2017
Est disponìbile in lìnia su materiale didàticu aprontadu in su 2013 dae Gianfranca Piras e Maria Giovanna Serchisu, operadoras de s'Ufìtziu Limba Sarda de Pianalza-Montiferru otzidentale...

Duas cantzoneddas pro imparare sas partes de su carenadu e sas atziones de sa die

23/01/2017
Cun sos pitzinnos minores bortas meda serbit prus a lis imparare cantzoneddas chi no a lis aprontare ischedas. E tando bos nde proponimus duas imbentadas dae Cristian Urru pro imparare sa limba...

A propòsitu de sa Cunferèntzia aberta de su 14 de ghennàrgiu

16/01/2017
Sàbadu 14 de ghennàrgiu 2017 amus partetzipadu nois puru a sa prima Cunferèntzia aberta de sa limba sarda aparitzada dae s'assòtziu culturale Acordu. Un'eventu nou e originale chi at...